Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
DRL 47.50 3.30 6.95 600 9.32 5.45
SHA 5.50 0.38 6.91 54,480 4.50 1.31
DTA 5.94 0.41 6.90 51,030 24.67 0.26
YEG 95.70 6.60 6.90 833,940 26.65 3.84
TLD 6.53 0.45 6.89 2,865,540 6.22 1.12
HRC 35.60 2.45 6.88 1,030 144.42 0.26
CCI 11.70 0.80 6.84 1,400 7.50 1.67
SBV 11.70 0.80 6.84 2,360 8.52 1.47
DHC 33.70 2.30 6.82 264,550 11.26 3.20
SZC 15.40 1.05 6.82 561,890 16.90 0.97
DPG 57.70 3.90 6.76 459,770 13.32 4.62
VHG 0.50 0.03 6.00 178,700 -0.33 -1.60