Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TVSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ()

Ngành: Dịch vụ tài chính
Ngày Khối lượng Mua Khối lượng Bán Khối lượng mua ròng Giá trị mua
(nghìn đồng)
Giá trị bán
(nghìn đồng)
GT mua ròng
(nghìn đồng)