Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885

Tra cứu sự kiện

Tháng 7 2017
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
L12 21/07/2017 24/07/2017 15/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Licogi 12 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2017
Thời gian thanh toán : 15/08/2017
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

CNH 24/07/2017 25/07/2017 10/08/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2017
Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 10/08/2017
Địa điểm tổ chức:  Số 05 Trần phú, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện chào mua công khai.

TXM 21/07/2017 24/07/2017 08/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2017
Thời gian thanh toán : 08/08/2017
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

SAV 24/07/2017 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.115.267 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.666.611 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/07/2017
Ngày chính thức giao dịch: 24/07/2017.

LTG 24/07/2017 Niêm yết mới

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 67.161.150 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 24/07/2017
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 55.000 đồng/cổ phiếu.

FOX 24/07/2017 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 13.704.650 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 150.783.259 cổ phiếu
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 24/07/2017.

HTE 24/07/2017 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP. Hồ Chí Minh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 23.608.165 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 24/07/2017
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu.

HAF 24/07/2017 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.500.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 24/07/2017
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

VGC 24/07/2017 Niêm yết thêm

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần (VGC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 120.000.000 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 185.014.738 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 24/07/2017.

ADP 26/06/2017 27/06/2017 24/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sơn Á Đông trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/06/2017
Thời gian thanh toán : 24/07/2017
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

GAS 28/06/2017 29/06/2017 24/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2017
Thời gian thanh toán : 24/07/2017
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

HMS 04/07/2017 05/07/2017 24/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2017
Thời gian thanh toán : 24/07/2017
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

NNB 10/07/2017 11/07/2017 24/07/2017 Đại hội Đồng Cổ đông

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2017
Thời gian họp: 24/07/2017
Địa điểm tổ chức họp:  Trụ sở Công ty – Số 2 đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017; phương án chia cổ tức năm 2016;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
+ Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 và chủ trương thoái vốn theo quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016;
+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HAT 10/07/2017 11/07/2017 24/07/2017 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2017
Thời gian họp: 13h00, ngày 24/07/2017
Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tổng Công ty - 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Nội dung họp:  Phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty của Hội đồng Quản trị; Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát chuyên trách; Sửa đổi Điều lệ Công ty. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STK 24/07/2017 25/07/2017 24/07/2017 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ trả cổ tức cả năm năm 2016 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2017
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.421.922 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).

L12 21/07/2017 24/07/2017 21/07/2017 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Licogi 12 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2017
Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.000.000
Tỷ lệ thực hiện: 1:0,4220414 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,4220414 cổ phiếu mới)

NVL 21/07/2017 24/07/2017 01/01/0001 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2017
Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 28/07/2017 đến ngày 09/08/2017
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Nội dung lấy ý kiến:
+ Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
+ Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

LEC 24/07/2017 25/07/2017 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông

Nội dung họp:
+ Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ mới, tỷ lệ phát hành 1:2,1, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty lên 809,1 tỷ;
+ Trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành trái phiếu huy động vốn; + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án M&A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng P&P bằng vốn tự có;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ theo quy định với Công ty niêm yết; + Thông qua Qui chế quản trị Công ty;
+ Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên ban Kiểm soát mới.

PTB 24/07/2017 25/07/2017 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Phú Tài tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2017
Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2017
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Nội dung họp: Thông qua các báo cáo:
+ Bổ sung người đại diện theo pháp luật;
+ Sửa đổi bổ sung tên gọi Công ty;
+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

PAP 24/07/2017 25/07/2017 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2017
Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở Công ty – KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nội dung họp:
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.
+ Thông qua thành lập Công ty BOT Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An.

Nội dung họp:
-     Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
-     Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
-     Và các nội dung khác (nếu có).