Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Ngày 19/01/2018
Cổ phiếu Ngày mua Giá mua Giá hiện tại %Lãi/Lỗ Số phiên Khối lượng Tín hiệu Liên kết
ITA 19/01/2018 3,460 3,470 0.29% 0 5,171,470 MUA
ROS 19/01/2018 166,900 167,800 0.54% 0 3,987,020 MUA
NKG 19/01/2018 42,400 42,500 0.24% 0 1,027,610 MUA
TTF 19/01/2018 7,410 7,490 1.08% 0 1,033,550 MUA
DCS 18/01/2018 2,100 2,000 -4.76% 1 282,600 NẮM GIỮ
HNG 17/01/2018 9,670 9,160 -5.27% 2 2,320,270 NẮM GIỮ
HT1 17/01/2018 16,450 17,000 3.34% 2 719,700 NẮM GIỮ
DGW 16/01/2018 20,900 22,700 8.61% 3 925,050 NẮM GIỮ
VHG 11/01/2018 1,450 1,340 -7.59% 6 998,220 NẮM GIỮ
CHP 11/01/2018 27,450 27,000 -1.64% 6 141,610 NẮM GIỮ
VRE 10/01/2018 47,950 61,000 27.22% 7 3,426,360 NẮM GIỮ
SVN 10/01/2018 2,500 3,400 36.00% 7 283,000 NẮM GIỮ
SRC 05/01/2018 13,200 15,150 14.77% 10 105,020 NẮM GIỮ
SDI 03/01/2018 95,500 112,000 17.28% 12 107,700 NẮM GIỮ
NT2 29/12/2017 33,600 35,800 6.55% 14 324,960 NẮM GIỮ
ACB 27/12/2017 36,600 39,500 7.92% 16 4,676,400 NẮM GIỮ
PHR 27/12/2017 42,750 50,300 17.66% 16 447,140 NẮM GIỮ
NVL 26/12/2017 62,000 80,600 30.00% 17 2,105,670 NẮM GIỮ
DXG 19/12/2017 19,900 27,500 38.19% 22 7,336,480 NẮM GIỮ
HVN 10/11/2017 29,200 56,700 94.18% 49 2,347,700 NẮM GIỮNgày : Số lượng cổ phiếu MUA :