Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885

Tra cứu sự kiện

Tháng 9 2017
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
SLS 21/08/2017 22/08/2017 23/09/2017 Đại hội Đồng Cổ đông

 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2017
Thời gian họp: 7h30, ngày 23/09/2017
Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

Nội dung họp:
+ Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016-2017 (từ 01/07/2016 đến hết 30/06/2017);
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2018 (từ 01/07/2017 – 30/06/2018);
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016-2017 (từ 01/07/2016 đến hết 30/06/2017);
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016-2017 (từ 01/07/2016 đến hết 30/06/2017);
+ Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017 (từ 01/07/2016 đến hết 30/06/2017);