Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 27/03/2020 09:13:00
SCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần SCI E và C – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
+ Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
          - Nội dung họp: + Phê duyệt việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
+ Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
          - Nội dung họp: + Mức thực hiện thù lao Hội đồng quản trị - BKTNB năm 2019 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị - BKTNB năm 2020.
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin mới

Tin cũ