Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SD9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 27/03/2020 09:13:00
SD9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD9 của CTCP Sông Đà 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua quyết toán lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Miễn nhiệm, Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tin mới

Tin cũ