Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Hướng dẫn giao dịch chứng quyền niêm yết

27/06/2019 17:59:05

1.Phương thức giao dịch

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng quyền niêm yết trên HOSE bằng các phương thức giống như giao dịch cổ phiếu cơ sở tại TVSI:

-        Đặt lệnh giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của TVSI (Tra cứu mạng lưới giao dịch tại đây)

-        Đặt lệnh qua các phần mềm giao dịch trực tuyến của TVSI: iTrade-Home, TVSI Mobile

-        Đặt lệnh giao dịch qua Contact Center – 1900 1885

Chi tiết hướng dẫn các phương thức giao dịch tại đây

2.Cách thức đọc mã chứng quyền

Mã chứng quyền: CUUUYYRR

C

Call

Chứng quyền mua

UUU

Underlying

Mã chứng khoán cơ sở

YY

Year

Năm phát hành

RR

Round

Thứ tự phát hành trong năm của 1 chứng quyền trên cùng một tài sản cơ sở

Ví dụ

CABC1801

CW mua trên cổ phiếu ABC phát hành đợt 1 năm 2018

CABC1902

CW mua trên cổ phiếu ABC phát hành đợt 2 năm 2019


3.
Thời gian giao dịch

Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

 

Thời gian

Phiên Giao Dịch

Loại lệnh

9h00 – 9h15

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

ATO, LO

Không được hủy lệnh

9h15 – 11h30

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

LO, MP

Được hủy lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

 

13h00 - 14h30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

LO, MP

Được hủy lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

ATC, LO

Không được hủy lệnh

9h00 - 11h30 &

13h00 – 15h00

Giao dịch thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

 

4.Đơn vị giao dịch

-  1 lô = 10 chứng quyền

-  Lô chẵn: Bội số của 10, tối đa 500.000 chứng quyền.

-  Lô lớn: SL >= 20.000 chứng quyền | Áp dụng cho giao dịch thỏa thuận

5.Đơn vị yết giá

Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các bước giá.

6.Cách xác định giá trần, sàn

Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (Giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền – (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - Giá sàn cổ phiếu cơ

Thanh toán theo chu kỳ T+2 (giống như cổ phiếu)

sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống với giá trần, làm tròn lên với giá sàn theo đơn vị yết giá

Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.

7.Cách xác định giá tham chiếu

Giá tham chiếu của chứng quyền đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/ Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền/ Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên).

8.Giá thanh toán chứng quyền

Giá thanh toán sẽ được Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) xác định và công bố.

-  Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn (Quy chế Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán HOSE).

9.Thời gian thanh toán bù trừ chứng quyền

-  Thanh toán theo chu kỳ T+2 (giống như cổ phiếu)

10.Các nội dung khác

Giao dịch như các mã chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HOSE.

11.Chi tiết về Chứng quyền có bảo đảm, Quý nhà đầu tư xem tại đây

 

Lưu ý: Trên đây chỉ là trích dẫn một số nội dung chính về quy định giao dịch hiện hành tại SGDCK TPHCM mà không phải toàn văn Quy định giao dịch tại SGDCK TPHCM. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm các quy định chi tiết khác. Trường hợp SGDCK TPHCM có thông báo về việc sửa đổi/bổ sung Quy định giao dịch, TVSI sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất, các nội dung sửa đổi; trường hợp TVSI chưa kịp thời cập nhật, các nội dung sửa đổi/bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành thay thế các nội dung hiện hành nêu tại đây.

Tin mới

Tin cũ