Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH đăng ký bán 17.850.000 CP

HNX - 19/11/2020 17:09:00
AFX: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 17.850.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.850.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Xuân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 82.200 CP (tỷ lệ 0,23%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Ngọa Long
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 71.700 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Minh Thừa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17.850.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/12/2020.

Tin mới

Tin cũ