Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTP: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đăng ký bán xấp xỉ 5 triệu CP

HNX - 25/11/2020 14:05:00
VTP: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 4.982.876 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
- Mã chứng khoán: VTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55.487.221 CP (tỷ lệ 66,81%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nghiêm Phương Nhi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Việt Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 65 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Chiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.982.876 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu theo Phương án cơ cấu lại Viettel giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03/3/2018
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/12/2020.

Tin mới

Tin cũ