Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CVN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 26/11/2020 09:57:00
CVN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVN của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Tờ trình thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/12/2020 đến ngày 25/12/2020
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty

Tin mới

Tin cũ