Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HNX - 27/11/2020 17:02:00
VXB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/12/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ bất thường.
          - Nội dung họp: * Báo cáo kết quả hoạt đông năm 2020 và phương hướng hoạt đông năm 2021;
* Dự án Phú Tân;
* Dự án chọt MTA;
* Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT;
* Một số nội dung khác (nếu có).

Tin mới

Tin cũ