Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

HNX - 15/01/2021 14:21:00
PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
- Mã chứng khoán: PPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.135.700 CP (tỷ lệ 14,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 56.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.079.100 CP (tỷ lệ 13,86%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/01/2021.

Tin mới

Tin cũ