Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KTS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

HNX - 15/01/2021 14:17:00
KTS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
- Mã chứng khoán: KTS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 304.690 CP (tỷ lệ 6,01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 304.090 CP (tỷ lệ 6%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/01/2021.

Tin mới

Tin cũ