Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SD1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 15/01/2021 15:00:00
SD1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD1 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp

Tin mới

Tin cũ