Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTF: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF

HOSE - 26/09/2020 04:21:55
TTF: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF

Ngày 24/04/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 138/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Ngày 29/08/2020, SGDCK TP.HCM nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 53,2 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2020 là -2.965 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 có lãi nhưng Công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Tin tức về TTF

Tin tức cùng ngành