Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX - 25/02/2019 13:36:11
PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty - thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Kết quả báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán;
+ Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019;
+ Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên trang web: pvpbackan.com.vn từ ngày 10/03/2019 (thứ Năm).

Tin tức về PBK

Tin tức cùng ngành