Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX - 27/03/2019 04:35:04
HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán;
+ Các nội dung khác liên quan.

Tin tức về HNA

Tin tức cùng ngành