Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX - 13/05/2019 08:32:48
PGV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 07/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3, Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Tin tức về PGV

Tin tức cùng ngành