Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBK: Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 8.143.600 CP

HNX - 14/10/2019 10:41:06
PBK: Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 8.143.600 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam
- Mã chứng khoán: PBK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.143.600 CP (tỷ lệ 94,23%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Xuân Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Xuân Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.143.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/11/2019.

Tin tức về PBK

Tin tức cùng ngành