Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HNX - 06/11/2019 14:39:33
PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/11/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn - thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.
          - Nội dung họp: + Thông qua việc thay thế/ bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện pháp luật sau khi thay đổi người sở hữu cổ phần của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Tin tức về PBK

Tin tức cùng ngành