Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 20/01/2020 10:26:42
PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2020;
+ Thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.