Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 04/05/2020 18:30:07
VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện
          - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau
          - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Tin tức về VEF

Tin tức cùng ngành