Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBK: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Thị Dự

HNX - 15/05/2020 14:21:10
PBK: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Thị Dự
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Dự
- Mã chứng khoán: PBK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.446.100 CP (tỷ lệ 16,73%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.546.400 CP (tỷ lệ 17,9%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/05/2020.