Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 15/05/2020 15:36:01
FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 11/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020; Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) và Hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Công ty – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020) và Hoạt động nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).
          - Nội dung họp: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chủ trương bù đắp Quỹ khen thưởng phúc lợi; chi trả cổ tức năm 2019.
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tin tức về FTI

Tin tức cùng ngành