Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 16/05/2020 04:04:07
VKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKC của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h00 ngày 15/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
          - Nội dung họp: · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
· Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2019
· Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc
· Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng Thành viên Ban Kiểm Soát.
· Phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
          - Nội dung họp: · Kế hoạch kinh doanh 2020-2022
· Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
· Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
· Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
· Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2020
· Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
          - Nội dung họp: Một số nội dung khác.

Tin tức về VKC

Tin tức cùng ngành