Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 27/05/2020 11:03:20
VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Tin tức về VGR

Tin tức cùng ngành