Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 27/05/2020 14:30:26
PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: sẽ được thông báo trong Thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thư mời
          - Nội dung họp: Dự kiến nội dung đại hội
+ Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc;
+ Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
+ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS;
+ Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
+ Các nội dung khác.

Tin tức về PVP

Tin tức cùng ngành