Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 27/05/2020 21:16:05
DNR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông, trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNR của CTCP Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2020 (thông báo cụ thể trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về DNR

Tin tức cùng ngành