Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 28/05/2020 07:02:50
T12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu T12 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về T12

Tin tức cùng ngành