Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 28/05/2020 09:53:52
PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Từ ngày 23/06/2020 đến ngày 30/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: ü Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
ü Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019; Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
          - Nội dung họp: ü Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
ü Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
ü Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2020;
ü Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát , ban điều hành năm 2019; kế hoạch năm 2020;
ü Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2020, Hợp đồng cung cấp Ure và phân bón khác);
          - Nội dung họp: ü Miễn nhiễm 01 thành viên HĐQT (hết nhiệm kỳ), bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (TV.HĐQT độc lập);
ü Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty;
ü Và các vấn đề khác.

Tin tức về PBP

Tin tức cùng ngành