Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 28/05/2020 10:41:43
AME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AME của CTCP Alphanam E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam, khu công nghiệp phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin tức về AME

Tin tức cùng ngành