Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 03/06/2020 12:53:50
VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 25/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và gửi thông báo mời họp cho các cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tin tức về VEF

Tin tức cùng ngành