Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt

HNX - 03/06/2020 18:22:29
PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.234.900 CP (tỷ lệ 24,83%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.734.900 CP (tỷ lệ 19,28%)
- Lý do thay đổi sở hữu: giảm tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/05/2020.

Tin tức về PNG

Tin tức cùng ngành