Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

HNX - 09/06/2020 16:53:47
PNG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư New Asia
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 443.500 CP (tỷ lệ 4,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.508.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.951.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,68%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/05/2020.

Tin tức về PNG

Tin tức cùng ngành