Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Kiệm

HNX - 18/06/2020 14:20:12
PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Kiệm
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Kiệm
- Mã chứng khoán: PBP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 477.266 CP (tỷ lệ 9,94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 480.166 CP (tỷ lệ 10%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua để đầu tư bằng phương thức mua trên sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/06/2020.

Tin tức về PBP

Tin tức cùng ngành