Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

HNX - 18/06/2020 23:56:32
PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư New Asia
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.951.500 CP (tỷ lệ 21,68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 277.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.228.500 CP (tỷ lệ 24,76%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/06/2020.

Tin tức về PNG

Tin tức cùng ngành