Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TH1: Giải trình về việc Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính Văn phòng và Tổng hợp năm 2019

HNX - 22/06/2020 19:53:38
TH1: Giải trình về việc Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính Văn phòng và Tổng hợp năm 2019