Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NCP: Tổng Công ty Điện lực- TKV - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 295.400 CP

HNX - 09/09/2020 13:48:31
NCP: Tổng Công ty Điện lực- TKV - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 295.400 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Điện lực- TKV
- Mã chứng khoán: NCP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 191.256.207 CP (tỷ lệ 97,09%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trung Thực
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Minh Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Kim Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.724.415 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 295.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 191.551.607 CP (tỷ lệ 97,24%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/09/2020.

Tin tức về NCP

Tin tức cùng ngành