Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 200 CP

HNX - 26/09/2020 06:57:13
PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư VINA
- Mã chứng khoán: PNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 641.700 CP (tỷ lệ 7,13%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 641.900 CP (tỷ lệ 7,13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/09/2020.

Tin tức về PNG

Tin tức cùng ngành