Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - PYN Elite Fund(Non - UCITS)

HNX - 06/10/2020 09:25:57
DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - PYN Elite Fund(Non - UCITS)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PYN Elite Fund (Non - UCITS)
- Mã chứng khoán: DXP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.140.935 CP (tỷ lệ 8,24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 91.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.049.335 CP (tỷ lệ 7,89%)
- Lý do thay đổi sở hữu: bán cổ phiếu qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/09/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành