Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - PYN Elite Fund(Non - UCITS)

HNX - 09/10/2020 10:27:57
DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - PYN Elite Fund(Non - UCITS)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PYN Elite Fund (Non - UCITS)
- Mã chứng khoán: DXP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.979.735 CP (tỷ lệ 7,62%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 211.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.768.735 CP (tỷ lệ 6,81%)
- Lý do thay đổi sở hữu: bán cổ phiếu qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/09/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành