Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: PYN Elite Fund(Non - UCITS) không còn là cổ đông lớn

HNX - 12/10/2020 14:56:02
DXP: PYN Elite Fund(Non - UCITS) không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PYN Elite Fund (Non - UCITS)- Mã chứng khoán: DXP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.768.735 CP (tỷ lệ 6,81%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.004.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 764.535 CP (tỷ lệ 2,94%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/10/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành