Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 10.000 CP

HNX - 21/10/2020 09:50:47
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VPR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 189.450 CP (tỷ lệ 4,55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 199.450 CP (tỷ lệ 4,79%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2020.