Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 26/10/2020 19:46:55
CAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/11/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái – Số 64, đường Lý Tự trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
          - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tin tức về CAP

Tin tức cùng ngành