Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNU: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đăng ký bán 811.240 CP

HNX - 27/10/2020 14:32:23
QNU: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 811.240 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.279.500 CP (tỷ lệ 62,93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Chung Thành Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 320.700 CP (tỷ lệ 4,72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 56.000 CP (tỷ lệ 0,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nam Thái
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106.000 CP (tỷ lệ 1,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Kim Thịnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 54.300 CP (tỷ lệ 0,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 811.240 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thực hiện chuyển nhượng 811.240 cổ phần, tương ứng với 11,93% phần vốn nhà nước tại CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam trong năm 2020 theo quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/11/2020.

Tin tức về QNU

Tin tức cùng ngành