Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

HNX - 27/10/2020 15:33:06
DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Tin tức về DNE

Tin tức cùng ngành