Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HNX - 10/11/2020 14:06:25
MQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/12/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Điều lệ công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành