Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HNX - 16/11/2020 16:16:33
QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 24/12/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin tức về QNU

Tin tức cùng ngành