Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DAD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

HNX - 18/11/2020 11:09:31
DAD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
- Mã chứng khoán: DAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 640.000 CP (tỷ lệ 13,74%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 654.700 CP (tỷ lệ 14,05%)
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/11/2020.